اعلامیه

درباره ما

وقتی قلبت مملو از درد است، وقتی احساس میکنی که زندگیت ساکن و زمان زودگذر است، وقتی سالمندی را مقطعی از زندگی خود نمیدانی، وقتی هیچ اتفاقی نمی افتد و ناامیدی، ناگاه دیدگاه روشنی مقابلت آشکار می شود و نوری از امید در دلت جرقه میزند. بله در کمال ناامیدی

رئیس صندوق بازنشستگان استان سمنان

بازنشستگان در کشور ما فرهیختگانی هستند که سی سال از بهترین زمان عمرشان را در خدمت جامعه سپری کرده اند و از نظر روحی و عقلی به کمال رسیده اند. به آب زلال پشت سدها می مانند. همانطور که ذخایر پشت سد از رودخانه های متعدد تغذیه می شوند و