سفرها

سفرها

گردشگری گروه با سرپرستی خانم ها لطفی و خاتمی و با همکاری آژانس ناسار گشت به لیدری آقای حافظی انجام می گردد. جنگل جوارم و دریای بابلسر پرور (روستای تم ) و آبشار فینسک جنگل ابر بهشت پنهان و استخر خمده فیروزکوه بسطام شاهرود و خرقان حسین آباد کالپوش شاهرود