دسته‌بندی نشده

درباره ما

وقتی قلبت مملو از درد است، وقتی احساس میکنی که زندگیت ساکن و زمان زودگذر است، وقتی سالمندی را مقطعی از زندگی خود نمیدانی، وقتی هیچ اتفاقی نمی افتد و ناامیدی، ناگاه دیدگاه روشنی مقابلت آشکار می شود و نوری از امید در دلت جرقه میزند. بله در کمال ناامیدی